Tìm kiếm

Chi tiết tin

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 29.7.2022 UBND tỉnh ban hành văn bản số 1968/UBND-KGVX về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4718/VPCP-KTTH ngày 27.7.2022 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); UBND tỉnh chỉ đạo như sau:


1. UBND huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; tổ chức thẩm định bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.


2. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3.7.2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, không được để chậm trễ.


3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19.5.2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

PV

Lượt xem: 68

Bình luận

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm